गोय्कारानो ही चळवळ/ क्रांती जी सुरु आसा ही सत्याची असत्याविरुद्ध, अन्यायाविरुद्ध, आनी अत्याचाराविरुद्ध. आमका सगळ्यांक ह्या क्रांतीन सामील जाव्चे पडतले. “डिवाइड ऐण्ड रूल” ही पॉलीसी वापरुन लोकांक खुप त्रास केले, गोयची नासाडी केली त्या सगळ्या दलालानी. पुण आता तशे जाव्पा जायना. आयज आमी अन्यायाक विरोध करिना जाल्यार आमी आनी केन्नाच ताठ मानेन गोयकार म्हूणोन उभे रावोन्क पाव्चे ना….. ते दलाल आमका आनी आमची फुडल्या पिळगेक सुशेगाद जगपा दिवपा ना.

सगळ्या गोय्कारान्क खबर आसा की, जो मनिस सत्य लोका फुड्या हाडटा, लोकांक खरे किदे, आनी खोटे किदे ते सांगता, गोयान- गोय्कारान्चेर जे वायट घडता, फुड्या वायट कशे परिणाम जातले ते लोकांक समजोन सांगता तिन्चेर खोटे आरोप, व्होडल्यो – व्होडल्यो केसी घाल्पाची प्रकरणा वाडत आसा. एकातरेन आमचो सगल्यान्चो आवाज दामुन दवर्पाचो प्रयत्न सुरु आसा. रेवोलूशनरी गोवन्साचेर अशे खुप फावट जाला. रेवोलूशनरी गोवन्स वेळोवेळार अन्याया विरुद्ध, इल्लिगल प्रकार घडता तेज्या विरुद्ध आवाज काडतालो, आय्जुय काडता आनी फुड्याय काडतोलो….तेका खोटया केसिनी कित्लोय घुस्पोडोन दवरपा प्रयत्न केलो , तेका भय घातलो तरी तो भिव्पाचो ना. कारण तेका सत्याची साथ आसा/वान्गोड़ आसा. जितक्या नेटान रेवोलूशनरी गोवन्साचो आवाज दामपाचो प्रयत्न हे दलाल करतले, तितक्याच नेटान हो आवाज परत भायर सरतलो. गोय्कारान्चेर जावपी अत्याचार हे जितके लिपोपा सोदतले तितकेच नेटान RG ते उक्ताडार हाडतले.

रेवोलूशनरी गोवन्स ही खय्च्याच दलालाची देणगी/सपत्ती न्ही. खय्च्याच दलालान्च्या पैशान्चेर ही RG उभी ना. RG ही गोय गोय्कारान्चे अस्तित्व राखप ह्या बुनियादिचेर (फाऊंडेशनाचेर)उभी आसा. निज गोय्कारानी केल्ल्या गोय – गोय्कारान्क वाचप ह्या निश्चयाचेर उभी आसा. ज्या तरेन RG भिवो नासतना, जे – जे कडे वायट, इललीगल धन्धे, इललीगल प्रकार / गजाली घडता त्यो उज्वाडार हाडटा, त्यो आडेता, बंद करता (expose) करता तेका लागोन खुप शे दलाल, आनी तिन्चे पट्टेवाले चाळव्ल्या. खय्तरी तिन्चे हफ्ते योव्पाचे बंद जाल्या. तेन्का टेबला पनच्यान योव्पी पाकिटा बंद जाल्यात. दुसरीकडे इललीगल तरेन डोंगर कापोप, इललीगल झोपडपट्टी विरुद्ध RG आवाज करपाक लागला. RG च्या भयान कोमुनिदाद जमिनी आता माय्ग्रंट्साक दिव्पाक धचकतात. आता ते दलाल इललीगल वोटर पोसपा मेळोना म्हुण पिसावल्या. सगळे गोयकार आता वेगळे – वेगळे धन्धे करपाक लागल्या. आपल्या बळार उभे रावोन्क लागल्या. नोकर्यो तर ह्या निर्लज्ज सरकाराकाडेन दिव्पा जमोकुच ना, शिवाय गोयकार धन्धो करता जाल्यारुय आडमेळि हाडपाक हे फाटी फुड्या पळेनात.
जो इललीगल धन्धो करता तेन्का, ह्या दलालान्क विचारपा हिम्मत ना. आनी गोयकार जेन्ना काय्द्यान आपल्या गावान, आपले पोट भरपा रस्त्यार धन्धो करता तेन्ना, तेन्का अडचणी हाडोप, त्रास कोरप अशेच चलत येयला.

सत्तरिन सद्ध्या हुकुमशाही फ़ायनल स्टेजिर आसा. हे माका एक्ट्याकुच न्हू तर सगळ्या गोय्कारान्क खबर आसा. सत्तरिच्या लोकांक खोटी आस्वासना दिवन, भय दाखोन, निवडोन येतात, आनी तेन्चेरुच जूल्म करप हेच चलत येयला. पुण हे आता ह्याच्याफुड्या चलपा ना. लोकांक ही हुकुमशाही मान्य ना लोक आता भिवोनासतना अन्यायाविरुद्ध आवाज उटोपा लागल्या. लोक सरकाराक जाप विचारपा लागला. सगळो लोक आप्लो गाव वाचोपाक एकटाय येयला. ग्रामपंचायती नवापुरत्यो उरल्यात . लोकानी लोकाखातिर लोकान्चे प्रस्न सुटावे करपाक निवडोन हाडलेले सरपंच पंच आयज लोकांचे विचार म्हणणे आय्कोन घेय्नात. तेन्का विश्वासात घेयनास्तना लोकांच्या मता विरुद्ध निर्णय घेतात. आयज लोकां वान्ग्डा रावचे सोडून ते दलालान्च्या भयान दलालान्च्या दबावान ओग्गी राव्ता आनी लोकांक जो प्रकल्प नाका तो जबरदस्तीन तेन्च्या गावान हाडपाचो प्रयत्न करता. कष्ट कोरून थोडे उत्पन्न मेळोपी लोकान्चेर आड योय्पाचे प्रयत्न करतात.तेन्चे जिवन दळमळीत करपा पोळेता.

आय.आय.टी लोकांक नाका तेका लागोन लोक विरोध करतात. आप्ल्यो जमिनी,आपलो गाव वाचोपाक लोक आंदोलन करतात, आनी थयचे दलाल, लोकांक भय घालता, तेन्चेर दडपण हाडटा, तिन्का धमकी दितात. विरोधात आवाज काडता तिन्च्यो ट्रांन्सफरी करतात.

RG च्या मुखेल्यान्क जेलिन घालता. खोटयो केसी घालता. आता सुद्धा सत्तरिन तशेच केला.प्रशासनाचेर दबाव हाडुन RGक छळपाची कारस्ताना सुरु आसा. स मयने, दर बुध्वारा सकाळी 10 ते सान्जेचे 5:30 मेरेन हजर रावपाची नोटीस तेन्का दिल्यात. RG च्या मेंबरान्क सत्तरिन योवप ना म्हुण सान्ग्ला. ह्या वय्ल्यान कळता की थयचे दलाल कशे RGक भिल्या ते .आनी ते दलाल भित्लेच कारण, RGन आक्खो गाव एकटाय हाडला . आता सबंद गाव एक जाला म्हळ्यार त्या दलालान्क गावान, गावातल्या लोकाविरुद्ध कायच कोरुन्क मेळोना. त्याखातिर RG क आता त्या गावान वोचपा आडेता. पुण हाव त्या निर्लज्ज दलालान्क आनी तेन्च्या लेमड्यान्क, जे प्रशासनाचेर दबाव हाडुन अशे कोरपाक लायता तिन्का सान्गपा सोदता, की हो मनोज, हो विरेश, हो विश्वेश एक्टोच ना गोयान जेका तुमी भितोर जेलिन उडोपा सोदता ते… ह्या तिघांक तुमी सत्तरी भितोर सरपाक आडोपा शकता,पुण आयज सत्तरिन अशे घरा घरानी कित्लेशेच मनोज परब, विश्वेश, विरेश तयार जाल्यात हे विसरो नाकात. तेन्का तुमी खय दावणेतले, गावाभायले RG मेंबरान्क तुमी आडेतले पुण आक्खो गाव आयज रेवोलूशनरी गोवन्स जाला, तिन्चो आवाज तुमी कसो दामतले ….. आसा तुम्का हिम्मत ह्या सगळ्या लोकांक गावाभायर काडपाक . तुमी कोणाक भय दाखेता, आता कोण त्या दलालान्क भिवोना आपल्या पदाचो चुकिचो वापर कोरून लोकांक छळपाचे दीस आता सोपले. ही सत्तरी आता तुम्च्या गुलामिन ना, सत्तरित्ले लोक आता पोइलिसारखे तुमचे गुलाम ना.
हाव त्या दलालान्क सांगता की तुमी आनी आनी गोय्कारान्च्या वाटेक योव्नाकात. तुमचे छळ लोकानी खुप सोसले. तुमी आज्मेरेन सगळ्योच गजाली आपल्या हातिन दवरिल्ल्यो, त्यो मागीर थोड्यो मिडिया आसू, पंच- सरपंच आसू नाजाल्यार कायद्याचे मनिस, ह्यान्चेर दबाव हाडुन तुमी सदाच लोकांक त्रास केला. लोकान्चो आवाज दामला. सत्ताधारयांच्या दबावान सरकारी अधिकारी ,प्रशासन सुद्धा लोकान्च्यो कागाळी आयकना. लोकांक सम्जोन घेयना तिन्चे प्रश्न सुटावे करिना.तिन्च्यानी तरी सम्जोन घेव्पा जाय आशिल्ले की खय्च्याय मन्त्र्याच्या दबावाक बळी पोडपा जायना, सत्ता परिवर्तन जायत आसता. आपले काम तिन्च्यानी जबाबदारीन करपा जाय. तिन्च्यानी हुकुम्शाहिचे वाटेकार जावपा जायना.

सगळो सत्तरिचोच लोक न्ही तर सबंद गोयकार आयज सत्तरिच्या शेड्ड्याक वळ्खता. ईलेक्शन वेळार वेगळो रंग आनी निवडोन येतोगिर वेगळो रंग ह्या शेड्ड़याचो आसता हे लोकांक समजला. पुण लोक आता ह्या शेड्ड्याक बळी पडपाना.
सगळ्या लोकांक हाव सान्गपा सोदता की जर केन्नाय आम्चे RG फूडारी जेलिन उडयले जाल्यार आमीय सगळे जेलीन वचपा तयार रावपा जाय. आपल्या भितोर्लो मनोज, वीरेश, विश्वेश दाखोपा जाय. ते दलाल जर आमच्या RG च्या बुर्र्ग्यान्क भितोर उडोन सत्याक दामुन दवर्पाक सोदता, सत्याक मारुन उडोपाक सोदता, जाल्यार आमीय प्रत्येक जणान मनोज वीरेश विश्वेश जावन ह्या क्रान्तिक, ही चळवळ फुड्या वरची पोडतली. जेल भरो आंदोलन करचे पडतले. आपले गोय वाचोपाक जेलीन गेले म्हुणो कायच वायट ना, ह्या पयलीय गोय मुक्त करपाक लोक जेलीन गेल्ले, कित्लेच त्रास सोसलेले तेन्नाच गोय गुलाम्गिरित्ल्यान मुक्त जाल्ले.
हाव परत सगळ्या गोय्कारान्क सांगता की हे दलाल आनी तेन्चे लेम्बड़े पट्टेवाले सत्याक कितलेय त्रास कोरुन्क शकता पुण सत्याचो पराभव करपा शकना.आमी RG “निज गोयकार” सत्याच्या वाटेन आसा, आमका कसलोच भय ना आमी त्या दलालान्च्या भशेन कोणाक लुटुकूई ना आनी कोणान्क मारुकुई ना. RG क आयज मेरेन त्या दलालानी खुप त्रास केल्या आनी फुड्याय ह्या चळवळीन चालुच आसतले, पुण आमी ह्या दलाला फुड्या झुकप ना, लाचार जावप ना. आयज जर ते सगळे दलाल लोकशाही चिड्डुन, हुकुमशाही कोरून गोय्च्या लोकांक भितर वडयता, आपली स्वताच्या स्वार्ता लागोन, स्वताक लूटु मेळ्पाक लागोन, जाल्यार माकाय विश्वास आसा की तो दीस चड पैस ना जेन्ना जिन्च्यानी गोय गोय्कारान्ची लूट्मार केल्या , गोय्कारान्चो छळ केला, ते जेलान भितर पडतले कायमचे.
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here