उजो हो एक असो शब्द आसा जो आय्कल्यारुच आन्गान शक्ती येता. ही शक्ती मागीर वायटाच्या विरुद्ध आवाज उटोपा आमका गोय्कारान्क बळ दिता. हो उजो कोणाचो गुलाम ना , ह्या उज्याक बंदन ना खोय्चोच दलाल तेका आडोपा शकना. जर वायट आसा आनी जो वायट करता तेका भस्म्सात करपाची ताकत ह्या उज्यान आसा. हो उजो गोय्कारान्क सत्य दाखोपाक , गोय्काराक साहस दिव्पाक आनी गोय्ची संस्कृती वाचोपाक पेटला. प्रत्येक गोय्काराक हो उजो उघडास कोरून दिता की खोय्च्याच आम्दाराची दलाली कोरप ना, कोणाचीच गुलामगिरी कोरप ना. आयज प्रत्येक निज गोय्काराच्या तोणान उजो उजो हे शब्द आय्कपा मेळ्ता ते मागीर ल्हान भुर्गे आसू वा तर्नाटे …. तितुन एक वेगळोच जोश मेळ्ता. ह्या उज्यान आमच्या गोय्कारान्क नवी दिशा दाखेल्या, नवी उमेद दिल्या.
खरे म्हळ्यार आयज प्रत्येक गोय्कारान्च्या काळजात उजो पेटला; सद्ध्या गोयान गोय्कारान्चेर खुप अत्याचार सुरु आसा. लोकशाहीचो गळो दाम्ला आनी गोय्भर हुकुमशाही सुरु जाल्या सगळे दलाल आप आपले पदाचो गैर फाय्दो घेवोन इललीगल दन्धे चालू करतात. स्वता दलाल सम्जोता . वोइता थय लोकान्चेर हुकुम शाही चालू आसा सगळे कायदे दाब्यार बोसोन फक्त गोय्कारानचि लूटपाट चालू आसा.मानसिक शारिरीक छळ सुरु आसा. तेखातिर हो उजो हो राग गोय्कारान्च्या काळजान पेटला….
ह्या पोइली असोच क्रांतीचो उजो / गोय्कारान्च्या काळजान भाय्ल्यान्च्या विरुद्ध पेटलेलो.पुण ह्या फावट आमका इललीगल माय्ग्रंट्स आनी गोय्चे दलाल जे गोय गोय्कारान्क काबार कोरपा फुड्या सरल्या ह्या दोघाय विरुद्ध झगडचे पोडतले.ते दलाल इतके मदान जाल्या की गोयान वोइता थय आपली बोल्सा भरपा खातिर फक्त नासधूस चल्ल्या. त्या दालालांचो मोद इत्को वाढला की पोइली लिपोन करपी इललीगल गजाली आता पोलिसान्चो धाक दाखोन आपल्या पदाचो मीस् यूज़ कोरून सर्रास पणे चालुच आसा. गोय्कारान्ची सतवणूक सुरुच आसा लोक आपल्या गावचे अस्तित्व राख्पाक, अन्याय विरुद्ध आवाज काड्ल्यार तेचेर केसी घालतात आनी गोय्कारान्चो आवाज दाम्पाचो प्रकार कोरतात.
प्रत्येक गोयकार हो त्या दालालांचो बळी ठरला. प्रत्येक गोयकार आयज त्या दलालान्क विटला.सग्ल्यान्क तिन्च्यानी फसेल्या. उदर्गतिच्या नावान लोकान्च्यो जमिनी तेन्चे डोंगर ,शेता, भाटा काबार केल्यात. ताजी गजाल म्हळ्यार मोपा केल्ली लोकांची फसवणूक… ना घरा धड, ना जमिनी…… ना काम. … सगळे गोयकार त्या दलालान्क वोल्खले . त्या खातिर आयज निज गोयकार सगळे एक जाल्यात प्रत्येकाच्या काळजात्लो उजो एक जाला….ही दलाली ही हुकुमशाही गोयातली कायमची सोपोपाक……
थोडे थोडे दलालान्क ह्या उज्याची धग्साण लाग्पाक लागल्या. थोडे भितर्ल्या भितर थर्थर्पा लागल्या. तेन्का आता कळला की गोयकार आता एक जाला आता तींच्या मधी हिन्दु मुस्लिम क्रीश्चन म्हुण फुट घाल्पा शक्य ना. … पुण थोडे दलाल हे आजुन उज्याक वोल्खोना. ते जाणा की गोयकार फक्त तोणात्ल्यान नुच उजो उजो कोरता आनी आपले इललीगल दन्धे चालुच दवरता.पुण आमी निज गोयकार तिन्का सांगा सोदता की गोय्कारान्च्या वाटेक वचो नाका आम्चे गाव, डोंगर, शेता आम्चे गोय इबाडू नाका. कारण जर गोय्कारान्च्या काळजातलो उजो भायर सरलो जाल्यार तिंचे कडे तो सोसपा सोडुच तो पोळोपासुद्धा जाव्पा ना. दलालानी गोय्कारान्क ग्रहित धर्चे नी. त्या दलालान्क गोय्कारानी लोकाखतिर निवडुन आडल्या. ती लोकांक गुलाम कोरपाक न्हू, लोकांचे हाल कोरपाक न्हू. लोकान्चेर अत्याचार कोरपाक न्हू. त्या दलालानी गोय्कारान्चे बरे जाता जाल्यार कोरपाचे नाजाल्यार आपली पदा सोडून दियात पुण जर गोय्कारान्क त्रास करश्यात तिन्का उजो किधे तो दर एक गोयकार दाखेतलो.उज्याचे नाव काड्ल्यार तुमी थर्थर तले अशी परिस्थिती आमी निज गोयकार त्या दलालान्चेर हाड्तले …..
आमी अशेच एक रावोया आनी गोय -गोय्कारान्क राखोया …ते चाळीस दलाल आम्चे कायच कोरू शक्पाना..🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

By Gauresh Gaude

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here